Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lise mezunu personel alıyor! işte aranan özellikler;

dana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünde istihdam edilmek üzere, Büro Personeli, Tekniker, Teknisyen

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:


SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu
puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 7 (yedi) adet
sözleşmeli personel alınacaktır.
ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİNBüro
Personeli
Ön Lisans KPSS
(P93)
1


Yükseköğretim Kurumlarının İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan
Kaynakları Yönetimi ön lisans programlarının birinden veya Büro Yönetimi,
Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,
Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici
Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.


TK 01 Tekniker Ön Lisans KPSS
(P93)
1


1-Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar
Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilişim Sistemleri ve
Teknolojileri, Bilgi İşlem, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar, Bilgi ve İletişim
Teknolojileri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
2- 35 yaşını doldurmamış olmak.


TN 01 Teknisyen Ortaöğretim
KPSS
(P94)
1


1- Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve
Dallarından mezun olmak.


2-İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya
Üniversiteler tarafından verilen geçerlilik süresini doldurmamış Sıhhi
Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı veya Sıhhi Tesisatçı
belgelerinden birine sahip olmak.
3- 35 yaşını doldurmamış olmak.


TN 02 Teknisyen Ortaöğretim
KPSS
(P94)
1


1- Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve
Dallarından mezun olmak.
2-İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya
Üniversiteler tarafından verilen geçerlilik süresini doldurmamış Bireysel ve
Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı belgesine sahip olmak.
3- 35 yaşını doldurmamış olmak.


TN 03 Teknisyen Ortaöğretim
KPSS
(P94)
1


1-Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı mezunu olmak.
2-İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya
Üniversiteler tarafından verilen geçerlilik süresini doldurmamış İnşaat
Boyacısı veya İnşaat İşçisi veya Sıvacı/Alçı Sıva Uygulayıcısı
belgelerinden birine sahip olmak.
3- 35 yaşını doldurmamış olmak.


PS 01 Psikolog Lisans
KPSS
(P3)


1 Yükseköğretim Kurumlarının Psikoloji lisans programından mezun olmak.
KOR
01
Koruma ve
Güvenlik
Görevlisi
Ön Lisans KPSS
(P93)
1
1-Yükseköğretim Kurumlarının Güvenlik ve Koruma, Savunma ve
Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması veya Özel Güvenlik ve
Koruma ön lisans programından mezun olmak.
2-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız
özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
3- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak ve vardiyalı
çalışmaya engel durumu bulunmamak.
4- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı
bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme
kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
5- Boyu 170 cm ‘den kısa olmamak.
6- Cinsiyeti erkek olmak.
7- 35 yaşını doldurmamış olmak.


iş ilanı için I ) GENEL ŞARTLAR


1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
a-) Türk Vatandaşı olmak,
b-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d-) Askerlik durumu itibariyle;
A) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
B) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
C) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e-) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2- Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı,
Ön lisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSS (P93) puanı ve Ortaöğretim mezunları için
2022 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak.
3- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 (B) maddesinin "Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler"
hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 (B)
maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru
yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına
tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru
yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları
yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
II) İSTENEN BELGELER:
1) Fotoğraflı Başvuru Formu (Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığının web adresinde ilan edilecek olan Başvuru Formu bilgisayar
ortamında eksiksiz doldurulacaktır)
2) 2022 KPSS (B) Sınav Sonuç Belgesi (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol
edilecektir.)
3) Mezuniyet Belgesi (Diploma ön ve arka yüzü fotokopisi veya e-Devletten alınan kare
kodlu çıktısı kabul edilir)
4) Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
5) Adli Sicil Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
6) Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
7) Teknisyen kadrolarına başvuran adaylar için aranan niteliklerde belirtilen geçerlilik
süresi dolmamış yeterlilik belgesinin fotokopisi.(Atanmaya hak kazanıldığında aslı istenilecektir.)
* Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evraklarının aslının ibrazı istenecektir.
III) BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvuru sonunda 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya
hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman
başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde http://www.atu.edu.tr/
adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan,
bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Belirtilen kadro
sayısının 3 (üç) katı yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak kazananlardan süresi içerisinde
başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek
kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
IV) BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Adaylar, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde
(mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire
Başkanlığına şahsen veya aşağıda belirtilen adrese posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, birden fazla
unvan için başvuru yapıldığı veya istenilen belgeleri tam olarak ibraz etmeyenlerin müracaatları
geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hakkında yasal işlem
yapılacaktır. Postadaki gecikmeler süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşması gerekmektedir. (Postadaki
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
Başvuru Yeri: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı Balcalı Mah. Çatalan Cad. No:201/1 01250 Sarıçam / ADANA

11 Eyl 2023 - 01:13 Adana- Genel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Medya Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Medya Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Medya Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Medya Ankara değil haberi geçen ajanstır.


Şeherli Gıda Sanayi Ticaret A.Ş- Mali Müşavir

Çalışma Şekli Tam Zamanlı Pozisyon Seviyesi Uzman Departman Muhasebe GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI Muhasebe departmanında çalışacak t...

ŞEHERLİ GIDA SANAYİ

Bilfen eğitim kurumları- İngilizce Öğretmeni

Çalışma Şekli Tam Zamanlı Tecrübe En az 3 yıl tecrübeli Departman Eğitim ENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI İş Tanımı Bilfen Eğitim Kuruml...

BİLFEN EĞİTİM KURUMLARI

Yön İletişim- Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi

Çalışma Şekli Tam Zamanlı Pozisyon Seviyesi Yeni Başlayan Departman Müşteri Hizmetleri / Çağrı Merkezi GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI...

YÖN İLETİŞİM

Atlas- Rehberllik Ve Psikolojik Danışman

Çalışma Şekli Tam Zamanlı Tecrübe Tecrübeli / Tecrübesiz Departman Eğitim GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI Ankarada faliyet göster...

ATLAS

Fnss Savunma Sistemleri Aş- Ürün Destek Yetkilisi

Çalışma Şekli  Tam zamanlı Tecrübe  En az 2 yıl tecrübeli Departman Lojistik Genel Nitelikler Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun (M...

FNSS SAVUNMA SİSTEMLERİ AŞ

Türkiye Finans Katılım Bankası-Perakende Portföy Yönetmeni

Çalışma Şekli Tam zamanlı Pozisyon Seviyesi Uzman Departman Finans GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI Bizimle kariyere katılmaya var mısın? Biz T...

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI

Aya Validasyon Ambalaj Sterilizasyon A.Ş. Ankara Muhasebe Elemanı Personeli İlanı

AYA VALİDASYON AMBALAJ STERİLİZASYON A.Ş.

Ercan Orman Ürünleri - Sevkiyat Personeli Elaman alım İlanı

Çalışma Şekli Tam Zamanlı Pozisyon Seviyesi Uzman Departman Lojistik GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI...

ERCAN ORMAN ÜRÜNLERİ